خدمات بستری (بخش های بستری ) :

اتفاقات :

مسئول علمی بخش:دکتر میرزایی
پزشکان اورژانس:دکتر مهدی زاده-دکتر تکاپو-دکتر غلامی

سرپرستار:سمیه ابدام

تلفن داخلی:222 اطفال :

مسئول علمی بخش:دکتر زهرا حسینی نژاد

سرپرستار :لیلا نجفی

تعداد تخت:8

تلفن داخلی:266
 داخلی – جراحی :

مسئول علمی:دکتر جلیل محب زاده

سرپرستار:فاطمه ساریخانی

تعدادتخت:12

تلفن داخلی:251
 CCU: دکتر میرزایی

مسئول علمی:دکتر 

سرپرستار:سیما کریمی

تعداد تخت:4

تلفن داخلی:227
 دیالیز :

مسئول علمی بخش:دکتر علی مجیدی نژاد

سرپرستار:عقیل احمدی

تعداد تخت:3

تلفن داخلی:271
 کولیز 

مسئول علمی:دکتر زهرا حسینی نژاد

مسئول بخش:راحله الهی نژاد

تلفن داخلی :251
زایشگاه:

مسئول علمی:دکتر فتاحی

مسئول بخش:نیلوفر احمدبیگی

تخت:4

تلفن داخلی:254
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-12 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ