معرفی واحد آموزش

سوپر وايزر آموزشی پرستاری است که مسئوليت فعاليت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامايیمرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدير پرستاری و در جهت اهدافسازمان بر عهده دارد. شرح وظايف سوپروايزر آموزشی براساس اصول مديريت با تکيهبررعايت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرايند پرستاری واستاندارهای مراقبتی به شرح زيرمی باشد:
1.      تعيين اهداف آموزشی(کوتاه مدت،ميان مدت ، بلند مدت)
2.      تعيين نيازهای آموزشی (مددجويان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاریومامايی و وکارکنان جديد الورود)
3.       اولويت بندی نيازهای آموزشی
4.      دوين برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نيازهای آموزشی
5.      اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت ساير گروه ها
6.      تهيه وتنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابی عملکرد وفعاليت های آموزشی بخش هایمرتبط
7.      تهيه وتنظيم ابزارمناسب ارزيابی،خدمات پرستاری مورد نياز مددجويان
8.       هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجويان وکارآموزان گروه های پرستاری ومامايی
9.       پيشنهاد تهيه کتب، مجلات، جزوات و وسايل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهیکارکنان گروه پرستاری و مامايی
10. تشکيل کميته آموزشی، پژوهشی پرستاری
11. هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکيل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشیمداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذيربط
12.  پيشنهاد ايجاد زمينه های تشويقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعاليت هایآموزشی وپژوهشی
13.  همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نياز سنجی آموزشی
14.  همکاری وهماهنگی با سوپروايزر بالينی وکنترل عفونت، در امر آموزش
15. همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربيان در جهت ارتقاء سطح آموزش
16.  ارائه تازه ها ونتايج تحقيقات جديد (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و...
17. همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی
18. هدايت وآموزش کارکنان در راستای :
 الف- حسابرسی کيفيت خدمات پرستاری ومامايی
 ب – ارزشيابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات
 ج- ارزشيابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو
19.  هدايت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذيربط
20.  هدايت وآموزش در جهت تهيه جزوات ، پوسترها، فيلم هاو پمفلت های آموزشی جهتکارکنان و مددجويان
21. ثبت وگزارش کليه فعاليت های آموزشی ونتايج حاصله به مدير خدمات پرستاری
22. کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذيربط با استفاده ازابزار مناسب
23. کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرايط آموزشی در واحدها
24.  ارزيابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طريق
  - کنترل وحسابرسی کيفی خدمات ارائه شده
  - بررسی رضايت مندی مددجويان
  - بررسی رضايت مندی کارکنان
25. کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شيفت های مختلف) دربرنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
26. مشارکت در کميته ارزشيابی کارکنان پرستاری
27.   شرکت در کليه جلساتآموزشی مرتبط با پرستاری
سوپروایزر آموزشی و رابط آموزشی بیمارستان :سید جمال حسینی خرمی
شماره تلفن جهت تماس 44451021-071 داخلی 209
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-3 12:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ